Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar

1. Baskı
9786257565608 2021
Basılı Fiyatı:
100,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
İÇİNDEKİLER İçindekiler…………………………………………………………………………………...…….. vi TAKDİM…………………………………………………………………………………...……... x ÖNSÖZ/Editörden………………………………………………………………………............... xii COVID-19 Salgın Döneminde Genç İşsizlikte Yaşanan Gelişmeler Mehmet BÖLÜKBAŞ …………...………………………………………………………………..…………………….. 1 COVID-19 Pandemisinde Tarım Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları Sibel YALÇIN, Özgür TOPKAYA, Halim İŞSEVER …………………………………………………………......... 10 İşkur İşbaşı Eğitim Programı 2017 Yılı Çanakkale İli Katılımcılarının Program Deneyimleri ve İstihdam Durumlarına Yönelik Bir Değerlendirme Hayrettin KARACAN …………………………………………………………………………………...……………… 27 Genç İşsizliği Önlemede Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama Örneği: KEDS Akademi Tamer ATABARUT, Sevgi KESİM GÜVEN , Aylin LÖLE………………………………………………………… 55 Pandemi Sürecinde İşkur Pasif İşgücü Piyasası Faaliyetlerinin Çanakkale İli Özelinde Değerlendirilmesi Hayrettin KARACAN …………………………………………………………………………………………………... 69 İnsani Gelişmişlik Düzeyi ile Çocuk İstihdamı Arasındaki İlişkinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İncelenmesi Tufan ÖZTÜRK …………………………………………………………………………………..………………......... 79 Dijital Pazarlamada Mobil Uygulama Mağazası Optimizasyonu: Apple App Store ve Google Play Uygulamaları Erkan BİL ……………………….…………………………………………………………………………….……. 85 Pazarlama Alanındaki Dijitalleşme Çalışmaları ve Türkiye’deki Fuar Düzenleyicilerinin Sanal Fuarcılığa Yatkınlıkları Üzerine Bir Araştırma Orhan DUMAN, Mehmet Zahid ECEVİT ………………………………………..……………..…………………... 94 Gençlerin Satın Alma Davranışlarında, Marka Güveni ve Marka Bağlılığı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Şehriban AYGÜN, Ahmet SARITAŞ ………………………………………………………………………….………. 104 İşletmelerin Sürdürülebilir Lojistik Öncelikleri ve Servis Sağlayıcıların Bu Önceliklere Dayalı Performansları: Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasına Bağlı İşletmelerde AHP ve TOPSİS Modellerine Dayalı Bir Araştırma Nurcan ALTUNTAŞ, İbrahim Müjdat BAŞARAN …………………………………………..……………………… 114 Kültürlerarası Yetkinliklerin Çok Uluslu Şirketler için Önemi ve Kültürlerarası Yetkin Liderler Esra SARI, Tuncer ÖZDİL ……..………………………………………………………………..……………………. 127 OECD Ülkelerinde Kurumsal Yönetimin Gelişmesinde Muhasebe ve Denetim Standartlarındaki Gelişmenin Etkisinin Analizi Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN ………………………………….…………………………………………..………… 135 COVID-19’un ve Dijital Dönüşümün Muhasebe Mesleğine Etkileri Esin YELGEN …………………..…………………………………………………………………………….………… 142 TFRS 15 – Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Kapsamında Asıl-Vekil İlişkisi ve Bir Uygulama Örneği Esin Nesrin CAN, Yasemin ACAR UĞURLU, Halil İbrahim KARAYILDIRIM …………………………......... 152 vi COVID-19 Pandemi Sürecinin BİST 100 Endeks Getirisi Üzerindeki Etkisi Esra DEMİREL , Ünzüle KURT .………………………………………………………………..…………………… 164 Gelir Eşitsizliği ile Bebek Ölümleri ve Yaşam Beklentisi Arasındaki İlişki: Türkiye’de Gelir Eşitsizliği Hipotezi Geçerli Mi? Ünzüle KURT, Gülistan CAN, Cüneyt KILIÇ …………………………………………………..……………......... 174 Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Özgürlükler İlişkisi Mehmet BÖLÜKBAŞ …………...………………………………………………………………..……………………. 186 Türkiye’de 1980 Sonrası Finansal Derinleşme ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Analizi İsmail Cem AY …………………………………………………………………………………………..……………… 196 Terörizm Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkiler mi? Panel Veri Analizi Meral ÇABAŞ, Mustafa TORUN ………………………………………………………………..……………………. 212 ABD-ÇİN Arasındaki Ticaret Savaşları Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Meral ÇABAŞ, Mustafa TORUN …………………………………………………………………………..…………. 225 Üniversitelerin Sosyoekonomik Kalkınmaya Etkisinde Yönetici Algısı Salih TOSUN, Hasan AZAZİ………………………………………………………………..………………………… 238 COVID-19 Pandemi Sürecinin Türkiye’de Bulunan Konteyner Limanlarına Etkisi Metin YILDIRIM ………………………………………….………………......…………………………………......... 247 Uluslararası Politik Ekonomi’de Temel Yaklaşımlar: Realizm, Liberalizm ve Marksizm Serkan AĞILLI ………………………………………………………………..………………………………………… 257 Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Vergilendirmeye Yansımaları: Türkiye Değerlendirmesi İrem DİDİNMEZ ………………………………………………….……………………………..……………………... 262 OECD Ülkelerinde Kripto Varlıkların Vergilendirilmesine Yönelik Yaklaşımlar Yasemin TAŞKIN, Müzeyyen Özlem ÇETİN ……………………………………….…………...…………….......... 277 Kamu İhalelerinde Temel İlkeler Serkan IŞIK ………………………………………………….…………………………………...……………………... 291 Türkiye’de 1946-1960 Döneminde Demokrasi-Siyasal Şiddet İkileminde Basın, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları Ceren AVCİL ……………………………………………………………………………………..………………......... 301 Kamu Üniversitelerinin Rektör Atamalarına ve Örgütsel Yapılarına İlişkin Model Önerisi Akın ERDEMİR …………………………………………………………………………...……..……………….......... 311 Akademik Bilginin Kamu Yönetimi Süreçlerine Aktarımı Hatice ALTUNOK, Fatma Gül GEDİKKAYA …………………………………………………….……..…………. 321 Çevresel Güvenlik Perspektifinde Ülke İncelemesi: Hindistan Borahan GÜNVER …………………………..…………………………………………………..……………..……… 329 Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın Modernleşmesinde Basının Rolü: Şark Bülbülü ve Ses Kraliçesi Yarışmaları (1931) Hümeyra TÜREDİ ………………………………...…………………………………………………….…..…………. 339 Victims of Forced Migration and Societal Peace: The Case of Syrian Citizens’ Forced Migration Özgür TOPKAYA, Abdurrahman BENLİ……………………………………………..……………………….......... 349 The Sociology of Special Occasions: Revisiting The Concept of Cultural Capital in Popular Culture İbrahim KARATAŞ ………………………………………….………………...……………………………..………… 357 vii Makinelerdeki Teknolojik Gelişmelerin Gürültü Düzeyi ve Dolaylı Olarak Psikososyal Risk Etmenleri Üzerine Etkileri Güfte CANER AKIN …………………………………………………….…….…......………...……......................... 374 COVID-19 Bağlamında Hobbes’u Yeniden Düşünmek: İnsan Doğası ve Özgürlük Mesut Malik YAVUZ ………………………………………………………………………………….……..…………. 381 Küresel Teknolojik Gelişmelerin Başarılı Yaşlanmaya Etkileri Cansu ALAYVAZ …………………………………………………….…….…......………...………………………….. 389 Küresel Salgın Döneminde Webinar Etkinliklerine Olan İlginin Google Trends Verileri ile Değerlendirilmesi: Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ne Dair Bir Karşılaştırma Funda CİVEK, Gürkan ULUSOY …………………………………………………………….....…………………… 396 ERP As an Enterprise Information System: An Overview From Past to Today Gülay EKREN …………………………………………………….…….…......……………………………………….. 412 Pandemide Artan Yaş Ayrımcılığının Sosyolojik ve Kültürel Boyutları Tuğba AYDIN ÖZTÜRK …………………………………….…………………………………...……………………. 424 Baltazzi Ailesinin 19. Yüzyıldaki Ticari Faaliyetleri Cem ÇETİN ……………………..………………………………………………………………..……………..……… 429 Türkiye’de Gençlik Araştırmaları 2000-2019 Gülden DEMİR …………………………………………………………………………………..……………….......... 440 Taşıyıcı Annelik, Öznesi Kadınlar ve Farklı Feminist Perspektifler Sibel Ezgin AĞILLI ………………………………………….…………………………………………………………. 452 Seyahatnameler, Gravürler, Minyatürler ve Resim Sanatında Geleneksel Osmanlı Hamam Kültürü ve Sürdürülebilirliği Hülya KALYONCU ………………………………………….…………………………………...……………………. 463 Takıntılı Temizlik Davranışı ve Masumlar Apartmanı Dizisi Doğa Deniz GÜLER, Aybike KAYGAÇ, Damla DURAN, Sena Berika ÇOBAN, Dilan YASAK, Melih SEVER……………………………………………………………………………………..…………………....... 484 Gastronomik Bir Ürün: Hatay Mutfağından Biberli Ekmek Çağtay AKBIYIK, Abdullah BADEM ……………………………………………...……………………….….......... 496__

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar