İşletme Sermayesi Yönetimi Ve Firma Karlılığı

1. Baskı
9786256637771 2024
Basılı Fiyatı:
100,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZİÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ ARAŞTIRMANIN KONUSU ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ARAŞTIRMANIN KISITLARI VE VARSAYIMLARI BÖLÜM 1: ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ 1.1. ÇALIŞMA SERMAYESİ KAVRAMI 1.2. ÇALIŞMA SERMAYESİNİN UNSURLARI 1.2.1. Dönen Varlıklar 1.2.2. Kısa Vadeli Borçlar 1.3. ÇALIŞMA SERMAYESİ TÜRLERİ . 1.4. ÇALIŞMA SERMAYESİNİN ÖZELLİKLERİ 1.5. ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE AMACI 1.6. ÇALIŞMA SERMAYESİNİN ÖNEMİ 1.6.1. Çalışma Sermayesi Yönetimine Ayrılan Süre 1.6.2. Dönen Varlıklara Yapılan Yatırımın Tutarı 1.6.3. Dönen Varlıklar ile Satışlar ve Büyüme Arasındaki İlişki 1.6.4. Çalışma Sermayesi ile İşletmenin Kârlılığı Arasındaki İlişki 1.6.5. Çalışma Sermayesi Yönetiminin Kobiler Açısından Önemi 1.7. ÇALIŞMA SERMAYESİ DÜZEYİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER 1.7.1. Çalışma Sermayesi Düzeyini Belirleyen İşletme İçi Faktörler 1.7.1.1. İşletmenin Büyüklüğü ve Faaliyet Alanı 1.7.1.2. Dönen Varlık Devir Hızı ve Süresi 1.7.1.3. Satın Alma veya Satış Koşulları 1.7.1.4. Stok Politikası 1.7.1.5. Üretim Sürecinin Uzunluğu 1.7.1.6. Kredi Bulma Olanakları 1.7.1.7. Satışlardaki Dalgalanmalar 1.7.2. Çalışma Sermayesi Düzeyini Belirleyen İşletme Dışı Faktörler 1.7.2.1. Vergi Uygulamaları 1.7.2.2. Piyasadaki Rekabet Düzeyi 1.7.2.3. Teknolojik Değişimler 1.7.2.4. Yatırım Teşvik Uygulamaları 1.7.2.5. Konjoktürel Hareketler 1.7.2.6. Enflasyon1.8. ÇALIŞMA SERMAYESİNİN FİNANSMANI 1.8.1. Çalışma Sermayesinin İç Kaynaklarla Finansmanı 1.8.1.1. Çalışma Sermayesi İhtiyacının Kârla Finansmanı 1.8.1.2. Çalışma Sermayesi İhtiyacının Amortismanla Finansmanı 1.8.1.3. Çalışma Sermayesi İhtiyacının Nakit Akışı Yoluyla Finansmanı 1.8.2. Çalışma Sermayesinin Dış Kaynaklarla Finansmanı 1.8.2.1. Kısa Süreli Finansman Kaynakları 1.8.2.2. Uzun Süreli Finansman Kaynakları 1.8.3. Çalışma Sermayesinin Finansmanında Kaynak Seçimini Etkileyen Faktörler 1.9. ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSMAN STRATEJİLERİ 1.9.1. Dengeli Finansman Stratejisi 1.9.2. Atılgan Finansman Stratejileri 1.9.3. İhtiyatlı Finansman Stratejileri 1.10. ÇALIŞMA SERMAYESİ YETERLİLİĞİNİN ANALİZİ 1.11. ÇALIŞMA SERMAYESİ İHTİYACININ TESPİTİNE YÖNELİK YÖNTEMLER 1.11.1. Faaliyet Devri Katsayısı Yöntemi 1.11.2. Günlük Masraf Tutarı Yöntemi 1.11.3. Schmallenbach Yöntemi BÖLÜM 2: ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ VE FİNANSAL PERFORMANS 2.1. ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK GÖSTERGELERİ 2.1.1. Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Finansal Oranlar 2.1.1.1. Faaliyet Etkinliği Oranları 2.1.2. Çalışma Sermayesi Yönetiminde Nakit Dönüşüm Süresi 2.1.2.1. Alacak Yönetimi 2.1.2.2. Stok Yönetimi 2.1.2.3. Kısa Vadeli Borç Yönetimi 2.1.2.4. Nakit Dönüşüm Süresi 2.2. ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK ÇALIŞMALAR 2.2.1. Türkiye’de Yapılan Çalışmalar 2.2.2. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar . BÖLÜM 3: ÇALIŞMA SERMAYESİ ETKİNLİĞİ VE FİRMA KÂRLILIĞI İLİŞKİSİNİN BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEKLEMİNDE 2009-2018 DÖNEMİ EKONOMETRİK ANALİZİ 3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 3.2. ARAŞTIRMANIN DEĞİŞKENLERİ 3.3. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 3.4. ARAŞTIRMANIN VERİ SETİ VE MODELİ 3.4.1. Araştırmanın Veri Seti 3.4.2. Araştırmanın Modeli 3.5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 3.5.1. Panel Veri Analizinin Teorik Çerçevesi 3.5.1.1. Homojenlik Sınaması 3.5.1.2. Yatay Kesit Bağımlılığı 3.5.1.3. Panel Birim Kök Analizi 3.5.1.4. Panel Eşbütünleşme Analizi 3.5.1.5. Panel Eşbütünleşme Katsayılarının Büyüklüklerinin Tahmini 3.6. ARAŞTIRMA MODELİNİN TAHMİNİ VE AMPİRİK BULGULAR 3.6.1. Homojenlik Testi Sonuçları 3.6.2. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 3.6.3. Panel Birim Kök Testi Sonuçları 3.6.4. Panel Eşbütünleşme Analizi Sonuçları 3.6.4.1. Eşbütünleşme Modelinde Homojenlik ve Yatay Kesit Bağımlılığının Test Edilmesi 3.6.4.2. Eşbütünleşme Katsayılarının Tahminlenmesi ve Hipotez Sonuçları . SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
İşletme Sermayesi Yönetimi Ve Firma Karlılığı