Tasarrufun İptali Davası

1. Baskı
9789750286582 2023
Basılı Fiyatı:
720,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Çalışmada, tasarrufun iptali davası bağlamında ortaya çıkabilecek birçok mesele, doktrinde ileri sürülen görüşler ve Yargıtay'ın yaklaşımı da nazara alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tasarrufun iptali davasının amacını ve hukukî niteliğinin ele alındığı birinci bölümde tasarrufun iptali davasında hukukî yarar konusu da ele alınmıştır. İkinci bölümde; tasarrufun iptali davası bakımından Yargıtay ve doktrin tarafından kabul edilen özel dava şartları, yargı kararları ile özel dava şartı öngörülüp öngörülemeyeceği noktasından yola çıkarak, Yargıtay kararları ve doktrindeki görüşler kapsamında değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde tasarrufun iptali davasında yargılamanın arz ettiği özelliklere yer verilerek yargılama süreci incelenmiştir. Dördüncü bölümde ; İcra ve İflâs Kanunu'nun 278., 279. ve 280. madde hükümlerindeki iptal sebepleri tasarrufun iptali davasında ispat faaliyetinin gösterdiği özelliklere de yer verilerek ele alınmıştır. Beşinci bölümünde ise ; muvazaalı işlemlerin tasarrufun iptali davasının konusunu oluşturup oluşturamayacağı noktasından yola çıkarak Yargıtay kararlarına sıklıkla konu olan "muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davası"na ilişkin yazarın değerlendirmelerine yer verilmiştir. Çalışmanın altıncı ve son bölümünde ise tasarrufun iptali davasında mahkeme tarafından verilebilecek nihai kararlara ve bu kararların sonuçlarına yer verilmiştir. Böylelikle tasarrufun iptali davasının açılmasından mahkeme tarafından verilecek nihaî kararla sonuçlanmasına kadar devam eden yargılama süreci bütün yönleriyle kapsamlı bir şekilde okuyucuya sunulmaktadır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Tasarrufun İptali Davası